En annan verklighet
: En allmän litteraturstudie om personers upplevelser av läkemedelsbehandling med neuroleptika vid schizofreni

  • Maja Frank
  • Madicken Rudolf

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Schizofreni är en kronisk och allvarlig psykossjukdom. En person som insjuknar i schizofreni behöver ett långvarigt stöd från sjukvården. För att ge vård och stöd vid schizofreni har Socialstyrelsen formulerat nationella riktlinjer, som bland annat innebär tidigt insättande av neuroleptika. Personer med schizofreni har nedsatt förmåga att ge sitt samtycke till behandlingen som gör att autonomi och värdighet hotas. Det är viktigt att sjukvården möjliggör delaktighet och ger en jämlik vård i syfte att kompensera för den förlorade autonomin. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av läkemedelsbehandling med neuroleptika vid schizofreni. Metod: Arbetet är en litteraturstudie med tio kvalitativa artiklar som grund. Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO användes som databaser. Resultat: Resultatet visar att majoriteten av personerna upplevde minskad autonomi och delaktighet. Relationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal visade sig vara av stor betydelse för en lyckad behandling. Personerna upplevde en rädsla för stigmatisering och att de inte vill bli associerade som mentalt sjuka eller galna. Långtidsverkande injektioner främjade autonomi och delaktighet genom personerna kunde fokusera på att tillfriskna samtidigt som de inte kände sig lika låsta. Diskussion: Med hjälp av trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet har studiens metod diskuterats. Styrkor och svagheter har lyfts fram. Resultatdiskussionen belyser tre huvudfynd som kategoriserades som: strävan efter delaktighet, rädsla för stigmatisering och långtidsverkande injektioner främjar välmående. Diskussion utifrån etik och personcentrerad omvårdnad utförs tillsammans med omvårdnadsteoretiska förankringar.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Susanne Lindskov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Neuroleptika
  • Schizofreni
  • läkemedelsbehandling
  • Litteraturstudie
  • upplevelse

Citera det här

'