”En bild säger mer än tusen ord…”
: Hur USA framställs genom bilder i läroböcker i ämnet samhällskunskap för gymnasiet

 • Anna Melin Bandling
 • Annelie Sebbe

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studiens syfte är att studera hur USA skildras genom bilder i svenska läroböcker i ämnet samhällskunskap, samt kritiskt granska huruvida bilderna uppfyller kriterierna för god läsbarhet. Vi avgränsar oss till att studera läroböcker, följaktligen innefattas inte andra läromedel av studien. Vidare är det inte texter i allmänhet som analyseras utan enbart bilder med tillhörande bildtext som skildrar USA.

Kritisk granskning och reflektion är viktiga färdigheter som eleverna måste tränas i för att kunna skapa en så tydlig uppfattning av sin omvärld som möjligt. Skolan har en betydelsefull roll genom att tillhandahålla pedagogiska läroböcker vilka tillsammans med pedagogernas professionalism påverkar hur eleverna uppfattar sin omvärld.

Problematiken ligger i att bilderna i läroböckerna upptar allt större plats på textutrymmets bekostnad. Det är därför av intresse att studera hur olika länder och fenomen skildras bildmässigt i läroböckerna. För att besvara studiens frågor har vi valt att genomföra en bildanalys. Delar av resultatet är delvis i konsensus med vad tidigare forskning har kommit fram till. Bilderna uppfyller inte de pedagogiska kriterierna relaterade till värdegrundfrågor, samt till föreslagna riktlinjer gällande bildernas form, storlek och placering.

Tilldelningsdatum2007-dec.-01
OriginalspråkSvenska
HandledareDaniel Östlund (Handledare) & Helena Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Lärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

 • fenomenologi
 • grundsärskola
 • handledning
 • integrerade elever
 • specialpedagogik
 • utvecklingsstörning

Citera det här

'