"En dag ska vi alla dö. Men alla andra dagar ska vi leva!"
: Patienters hälsa i väntan på transplantation

  • Maria Bornhov
  • Carolina Gonzalez Ramos

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Organbristen är stor i Sverige. Trots det är endast en liten del av befolkningen med i donationsregistret. Samtidigt finns det en patientgrupp med ett stort lidande, de som är i behov av ett nytt organ för att överleva. Patienten vet att denne riskerar att dö under sin väntan. Sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgift under dessa patienters väntetid är att underlätta den ibland långa processen. Syfte: Var att beskriva patientens upplevelse av hälsa i väntan på organtransplantation. Metod: En litteraturstudie som omfattas av elva kvalitativa artiklar från databaserna Cinahl Complete och PubMed. Under arbetets gång användes U-Modellen inspirerad av Alvehus för att få stöd att hålla den röda tråden. Resultat: Tre kategorier framkom under arbetet. ”Känslor som påverkar hälsan”, ”Patientens hälsa- vilken betydelse har omgivningen” och ”Hanteringsstrategier – för att bevara hälsan”. Samt åtta subkategorier till dessa. Diskussion: Tre huvudfynd framkom, som beskrev patienters känslor, deras upplevelse av stöd från omgivningen samt olika hanteringsstrategier under väntetiden. Detta diskuterades med stöd av KASAM samt ytterligare forskning.

Tilldelningsdatum2020-feb.-20
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna-Karin Edvinsson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • organtransplantation
  • väntan
  • upplevelse och hälsa

Citera det här

'