En enkätstudie om studenters val av livsmedel
: Utifrån perspektivet hållbar utveckling

 • Josefiné Tuvesson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studenters matval är en komplex fråga där flera olika parametrar inverkar. Vad vi vet är att det konsumeras och produceras mer mat än vad klimatet klarar av och till följd av detta kan ett tydligt behov av att minska utsläpp av växthusgaser ses. Genom att utveckla ett hållbart livsmedelssystem och en hållbar livsmedelskonsumtion ger vi möjligheten att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Studiens syfte är att ta reda på vad som styr studenters val av livsmedel utifrån perspektivet hållbar utveckling. En kvantitativ studiedesign har använts i form av en webbaserad enkätundersökning. Genom att använda sig utav Belascos teori ”Den kulinariska triangeln av motsättningar” har data kunnat analyseras och resultatet visar att ansvar, bekvämlighet och identitet är alla grundpelare till studenternas livsmedelsval. Majoriteten låter pris samt smak styra över dennes livmedelsval. Det går dock att utläsa att svaren på enkäten skiljer sig åt beroende på livsmedelskategori. Vad som styr studenters val av livsmedel blir därför är en komplex fråga. Dels för att attityd och handling inte alltid ligger hand i hand och svårigheten att agera utifrån värderingar är mer komplex än vad man kan tro.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHanna Sepp (Handledare) & Karin Wendin (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Gastronomiprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Övrig annan samhällsvetenskap (50999)
 • Livsmedelsvetenskap (40103)

Nyckelord

 • hållbarhet
 • livsmedelsval
 • livsmedelskonsumtion
 • ekologisk
 • ekonomisk
 • social
 • hållbar utveckling

Citera det här

'