En enkätundersökning om skrivsvårigheter inom grundskolans F-6
: hur lärare och speciallärare/specialpedagoger identifierar och stöttar elevers skrivutveckling

 • Nina Mattsson
 • Kristina Sonnfors

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens syfte är att undersöka hur lärare och speciallärare/specialpedagoger (F-6) beskriver hur de identifierar och stöttar elever som har eller visar tecken på skrivsvårigheter och vilka framgångseffekter de beskriver i skrivundervisningen. Detta är ett led till att bidra med ny kunskap, lyfta skrivningens betydelse och förebygga skrivsvårigheter. Studiens teoretiska utgångspunkt ligger inom det sociokulturella perspektivet med följande teoretiska begrepp; artefakter, mediering och stöttor, att undersöka lärares och speciallärares/specialpedagogers (F-6) beskrivningar av hur de identifierar och stöttar elever som har eller visar tecken på skrivsvårigheter och vilka framgångseffekter de beskriver i skrivundervisningen. Empirin består av enkäter, en riktad till lärare och en till speciallärare/specialpedagoger. Enkäterna innehåller både öppna och slutna frågor. Totalt har 34 respondenter frivilligt och anonymt besvarat enkäterna. Insamlade data analyseras både kvantitativt och kvalitativt. Följande nominalvariabler ingår i studien; skrivsvårigheter, skrivutveckling, identifiering, insatser, stöttning, artefakter och framgångseffekter. Resultatet av studien visar att lärare identifierar elever som har eller visar tecken på skrivsvårigheter genom hur eleven producerar text, formulerar meningar, stavning, hur de formar bokstäver och genom ordavkodning. Speciallärare/specialpedagoger upptäcker elevers skrivsvårigheter genom att läraren samtalar eller rådgör med dem. Lärare och speciallärare/specialpedagoger anpassar sin undervisning efter behoven. Stödmallar och genomgång i helklass är de vanligaste konkreta insatserna som erbjuds elever som har eller visar tecken på skrivsvårigheter. Några gemensamma framgångseffekter i skrivundervisningen som lyfts är vikten av träning i liten grupp i en trygg, avstressad miljö, att det finns olika stödstrukturer, kompensatoriska hjälpmedel, att lyfta syftet med skrivandet och slutligen bygga undervisningen på elevers intressen och motivation.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHelena Sjunnesson (Handledare) & Sofia Lindberg (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • artefakter
 • framgångseffekter
 • identifiering
 • insatser
 • skrivsvårigheter
 • skrivutveckling
 • stöttning

Citera det här

'