En förskola för alla?
: några förskollärares upplevelser kring inkludering i förskolan

 • Emelie Jörgensen
 • Malin Jönsson

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare upplever begreppet inkludering, hur de beskriver sig arbeta med det samt vilka erfarenheter de har av inkluderingsarbetet i förskolan. För att få svar på vår frågeställning kring vilka möjligheter och svårigheter förskollärare upplever i arbetet med inkludering har personliga intervjuer genomförts. I undersökningen har fyra förskollärare medverkat från två olika förskolor. I resultatet framkommer det att samtliga förskollärare ser på begreppet inkludering som viktigt och aktuellt. Förskollärarna har gemensam syn på att inkludering innebär att alla barnen får möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet utifrån de egna förutsättningarna. Alla förskollärare är även överens om att pedagogen har en central roll i hur möjligheterna för inkludering utformas, men det pedagogiska arbetet sker på olika sätt på de två olika förskolorna. Förskollärarna beskriver barns möjligheter till inkludering som beroende av en närvarande pedagog som är lyhörd för barnens behov. Vidare lyfts miljön som en betydelsefull faktor där barns möjlighet till deltagande kan möjliggöras eller begränsas. Barns sociala samspel med varandra är återkommande i intervjusvaren och det sociokulturella perspektivet sätts i relation till det resultats som lyfts fram.

Tilldelningsdatum2018-nov.-16
OriginalspråkSvenska
HandledareBruce Barbro (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • inkludering
 • alla barn
 • förskola
 • förskollärare
 • anpassning
 • tillgänglighet
 • delaktighet

Citera det här

'