En förväxling mellan personlighetsdrag och kompetens sker när vi bildar oss en uppfattning om andra

 • Rasmus Häggblom

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Den moderna personlighetsforskningen pekar på att vi i personlighetsbedömningar genom självskattning tenderar att förväxla personlighetsdrag med kompetens. I denna studie undersöks hur denna sammanblandning tar sig uttryck vid tredjepersonbedömning när drag beskrivs genom frekvens av beteende medan kompetens uttrycker i hur hög utsträckning ett beteende leder till lyckade resultat. Samtidigt undersöktes även om överspridningseffekten till kompetenserna är större när en person beskrivs som hög på ett drag än vad fallet är när dragen beskrivs som medelhöga. Därtill utfördes explorativa analyser för responstiden eftersom det kan ge uttryck för med vilken konfidens sammanblandningen sker. Deltagarna (N = 246) i studien genomgick ett minnestest där uppgiften var att bilda sig en uppfattning om tre targetpersoner, som beskrevs vara höga på ett personlighetsdrag och medelhög på ett annat, för att senare återkalla dem från en lista med bekanta drag samt obekanta kompetenser och obekanta drag. Resultatet från studien visade att deltagarna hade svårigheter att diskriminera mellan bekanta och obekanta item vilket ger stöd för en generell överspridningseffekt. Beroende t-tester bekräftade studiens hypotes om att högre drag ger större överspridning till kompetenser än vad medelhöga drag ger. Mönster i responstiden diskuterades. Sammanfattningsvis kan sägas att studien visar på behovet av att utforma mätmetoder för personlighet där drag och kompetens är separerade.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖyvind Jörgensen (Handledare) & Emma Renström (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Magisterprogram i psykologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Psykologi (50101)

Nyckelord

 • Personlighet
 • Drag
 • Kompetens
 • Big five
 • halo
 • impression formation
 • DRM
 • SDT

Citera det här

'