En fenomenografisk studie om fritidslärares uppfattningar om samverkan med vårdnadshavare i fritidshemmet

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Syftet med studien var att synliggöra och beskriva fritidslärares olika föreställningar om samverkan med vårdnadshavare i fritidshemmet. Utifrån en fenomenografisk ansats har sju intervjuer genomförts med fritidslärare från olika skolor. I studien beskrivs även tidigare forskning kring samverkan med vårdnadshavare i skolan. Informanternas utsagor är sammanställda utifrån en fenomenografisk analysmetod där olika beskrivningskategorier framkommit. Tre analysmodeller visar de olika kategorierna, en för varför samverkan sker, en för övergripande uppfattningar om samverkan och en för uppfattningar om utmaningar vid samverkan. Resultatet visar att huvudkategorin i första modellen är olika avsikter där det framkommit att samverkan sker antingen för att få en helhet mellan skola, fritids och hem eller för särskilda avsikter exempelvis då det finns någon typ av problematik kring en elev, huvudkategorin i andra modellen är relationer där uppfattningarna om vikten av goda relationer är de vanligaste bland informanterna. I tredje modellen finns nio kategorier där kategorierna språk och rädsla är de vanligaste uppfattningarna om utmaningar bland informanterna. Den teoretiska kopplingen i studien berör Jonas Aspelins teori om relationskompetens.

Tilldelningsdatum2021-mars-17
OriginalspråkSvenska
HandledareAngerd Eilard (Handledare), Carin Roos (Examinator) & Anders Jönsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • samverkan
  • fritidshem
  • vårdnadshavare
  • relationskompetens
  • fenomenografi

Citera det här

'