En fenomenologisk studie om pedagogisk dokumentation
: Varför gör vi det här egentligen?

 • Josefine Andersson
 • Jessica Gran Ljungcrantz

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Pedagogisk dokumentation är en central del för alla verksamma förskollärare i den dagliga verksamheten. Denna studies syfte är att förstå på vilka sätt begreppet pedagogisk dokumentation kan tolkas. Genom detta synliggörs det eventuella behovet av en ökad tydlighet för att den praktiska verksamheten skall gå att genomföra. Åtta pedagoger intervjuas om deras individuella tolkningar av det aktuella begreppet där svaren ligger till grund för en fenomenologisk analys i vilken pedagogernas svar utan värdering kopplas till forskningsgenomgången. Forskningen såväl som studiens resultat synliggör olika dilemman som dokumentationsarbetet medför då pedagoger söker efter fungerande metoder. Studiens resultat visar ytterligare att pedagogerna i huvudsak tolkar det aktuella begreppet som dokumentation av barns utveckling och att verksamhetsutvecklingen därför hamnar i skymundan.

  Tilldelningsdatum2012-dec.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePer-Ola Holmqvist (Handledare) & Bengt Selghed (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • fenomenografi
  • fenomenologi
  • pedagogisk dokumentation
  • verksamhetsutveckling

  Citera det här

  '