“En grej till som ska göras”
: en intervjustudie med pedagoger och specialpedagoger om ett utvecklingsprojekt i skolan

 • Charlotte Spjuth Landgren
 • Kristina Nilsson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Examensarbetet syftar till att bidra med kunskap kring vilka framgångsfaktorer och hinder det kan finnas vid utvecklingsprojekt i skolor och hur resultatet av ett projekt kan upplevas av pedagogerna. Syftet är även att undersöka på vilket sätt specialpedagogerna varit delaktiga i utvecklingsprojektet. Vid utvecklingsarbete i skolan är det bland annat viktigt med ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete som grund för utvecklandet av verksamheten. Rektors roll och ledarskap har stor betydelse liksom hur man i utvecklingsarbete tar sin utgångspunkt i den dagliga verksamheten. Annat som kan vara av vikt är till exempel kontinuitet, vilka normer och värderingar som råder på skolorna samt om specialpedagogen har en roll i arbetet. Vi har undersökt ett befintligt projekt som bedrevs i sju skolor i en svensk stad under ett läsår. På fyra av skolorna har vi gjort kvalitativa undersökningar genom intervjuer med pedagoger och specialpedagoger. Vi använde oss av chatintervjuer genom delade dokument i Google Drive. Lärande i organisationer inom organisationsteorin och den institutionella teorin användes för att analysera vårt resultat. Resultatet visar att det fanns många hinder som gjorde projektet mindre lyckat. Till exempel var målen otydliga, pedagoger kände en brist på ledarskap, rektorer slutade, dåliga organisatoriska förutsättningar och svag koppling till verksamheternas vardagsarbete. Målen för projektet nåddes ej och det arbete som sattes igång avstannade på samtliga skolor. Specialpedagogerna var inte delaktiga i arbetet med projektet. En slutsats är att skolan är en komplex verksamhet och varje skola har olika förutsättningar, både organisatoriskt och gällande värderingar och normer. Detta påverkar arbetet i skolan och måste tas hänsyn till vid utvecklingsarbeten.

Tilldelningsdatum2020-sep.-10
OriginalspråkSvenska
HandledareHelena Andersson (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • institutionell teori
 • lärande i organisationer
 • hinder
 • framgångsfaktorer
 • skolutveckling
 • specialpedagog
 • utvecklingsarbete

Citera det här

'