En informationsanalys om förmedlingen av biologisk mångfald ur ett friluftsperspektiv i biosfärområde Kristianstads Vattenrike

 • Johanna Olofsson
 • Ida Johannesson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Friluftsliv är en av nycklarna till att bevara den biologiska mångfalden. Tidigare studier visar att en del av bevarandet är att ge fler människor kunskap som kan leda till förståelse för biologisk mångfald. I denna studie undersöks hur biosfärområdet Kristianstad Vattenrike förmedlar biologisk mångfald utifrån ett friluftsperspektiv. Här ligger fokus på ekosystem och variationsrikedom av organismer, vilka tillsammans utgör definitionen av biologisk mångfald. Informationstavlor inventeras på besöksplatserna med hjälp av en kvantitativ checklista och två kvalitativa innehållsanalyser. Resultatet visar att biologisk mångfald förmedlas på samtliga inventerade besöksplatser, om än i varierande omfattning. Det totala antalet inventerade informationstavlor är 101 stycken. Av det totala antalet analyserade texter förmedlas ekosystem i hela 63 % genom samspel mellan abiotiska och biotiska faktorer. Variationsrikedom av organismer beskrivs 144 gånger genom arters förekomst och levnadssätt samt 37 gånger genom arters kännetecken. De besöksplatser som har utemuseum förmedlar över lag mest information om biologisk mångfald, möjligen till följd av att antalet tavlor är större på dessa platser.

Tilldelningsdatum2020-nov.-11
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Beery (Handledare) & Elisabeth Einarsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)
 • Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (50901)

Nyckelord

 • landskapsvetenskap
 • biologisk mångfald
 • friluftsliv
 • information
 • ekosystem
 • kristianstads vattenrike
 • biosfärområde

Citera det här

'