En intervjustudie om hur en tillgänglig pedagogisk lärmiljö skapas i matematik för lågpresterande elever

  • Pernilla Lindholm
  • Yulia Makarenko

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare, som undervisar i matematik i årskurs 1 - 6, uppfattar och resonerar om vad som är kännetecknande för elever med låga prestationer i matematik samt hur lärare skapar en tillgänglig pedagogisk lärmiljö i matematik. Tidigare forskning fokuserar på beskrivningen av elever med låga prestationer samt olika exempel på skapande av tillgänglig pedagogisk lärmiljö som explicit undervisning, representationsformer och differentierad undervisning. Det har genomförts 11 kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem lärare, fem speciallärare och en specialpedagog som alla undervisar klasser eller grupper i matematik. Studien tar avstamp i den sociokulturella teorin med centrala begrepp som mediering, den proximala utvecklingszonen och scaffolding. Vid analys av resultat användes en tematisk analys följt av en teoretisk analys. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att lärare tidigt ser tecken på låga prestationer i matematik hos eleverna, en del av tecknen är kopplade till grundläggande taluppfattning, siffror, symboler och mönster medan andra tecken handlar om språkliga- och kognitiva svårigheter som i förlängningen kan göra att elever hamnar i låga prestationer. Att skapa en tillgänglig pedagogisk lärmiljö beskriver lärarna handlar om att vara tydliga i lektionsstruktur och genomgångar, att starta i elevernas kunskaper, låta eleverna vara aktiva genom att använda olika representationsformer och kommunicera matematik.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCatarina Wästerlid (Handledare), Mattias Nilsson Sjöberg (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Differentierad undervisning
  • explicit undervisning
  • låga prestationer i matematik
  • representationsformer
  • tillgänglig pedagogisk lärmiljö

Citera det här

'