En intervjustudie om hur lärare i religionskunskap förhåller sig till Lgr11 samt vad Lgr11 kan komma att betyda för eleverna och undervisningen.

 • Mirnes Meskic

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Skolverkets granskningar visar att betygssystemet då Lpo94 var gällande styrdokument hade tydliga brister. Kritik som riktades mot Lpo94 har främst gällt otydlighet om hur betyg ska sättas, samt otydlighet i målen som ska uppnås tillsammans med det faktum att mycket av det som står i Lpo94 kan tolkas olika. Syftet med den här uppsatsen är att genom intervjuer undersöka hur lärare förhåller sig till den nya läroplanen, LGR 11, samt lärarnas syn på vilken eventuellt påverkan den nya läroplanen kan komma att ha på själva undervisningen och vilken betydelse den kan komma att ha för eleverna. Resultatet av studien visade att lärarna ansåg att den nya betygsskalan förenklade lärarnas arbete när det gäller en enklare och mer rättvis bedömning samt betygssättning. De ansåg även att fler betygssteg på skalan var mer rättvis för eleverna. Lärarna riktar viss kritik mot introduceringen av Lgr11 samt det faktum att de under perioder måste arbeta med både Lgr11 samt Lpo94.

  Tilldelningsdatum2013-mars-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareZenita Johansson (Handledare) & Sinikka Neuhaus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Religionsvetenskap (60303)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • intervjustudie
  • religion
  • lgr11
  • läroplan

  Citera det här

  '