En kartläggning av övervikt och fetma hos skolbarn i Hässleholms kommun
: en kvantitativ studie

 • Carl Möller

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Levnadsvanor som grundas i barndomen följer oftast individen hela livet på gott och ont. Övervikt och fetma är nära kopplade till individers levnadsvanor, särskilt matvanor och fysisk aktivitet och är två riskfaktorer för att utveckla livsstilssjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar senare i livet. Skolan är en viktig arena för arbetet med barn och ungdomar i och med att det är obligatorisk skolplikt i Sverige, vilket gör att många individer kan nås. Syftet med studien är att kartlägga utbredningen av övervikt/fetma i Hässleholms kommuns grundskolor under de två läsåren 08/09 och 14/15 och undersöka förekomsten av hur övervikten/fetman relaterar till tiden. Forskning visar att vanliga BMI värden inte går att använda på barn under 18 år och därför har ISO-BMI värden utvecklats för att kunna använda dem på barn. För att kunna genomföra denna kartläggning gjordes en totalundersökning av alla journaluppgifter på barnen i de klasser hälsosamtalen genomförs i de valda läsåren. Studiens resultat visar att generellt alla skolklasser har fler överviktiga/feta elever vid läsåret 14/15 än vad det var 08/09 med några undantag. Läsåret 08/09 var det totalt cirka 20 % överviktiga och feta elever medan läsåret 14/15 ökade siffran till 22 %. Slutsatsen med studien är att övervikt och fetma fortfarande är ett väldigt aktuellt problem hos skolbarn i Hässleholms kommun. Det finns vissa trender som visar att övervikten/fetman minskar. Det mest intressanta fyndet var flickornas trendkurva som tydligt visar att flickorna i båda läsåren först ökar mycket i BMI upp till årskurs 4 för att mellan årskurs 4 och årskurs 7 eller 8 minska i BMI. Ett annat fynd är att det inte går att säga att det finns geografiska skillnader i övervikt och fetma mellan de individer som går i skolan/bor i Hässleholms centrum jämfört med de som går i skolan/bor utanför Hässleholms centrum. Studien gav upphov till nya frågor som behöver besvaras i vidare forskning. Till exempel att undersöka om trenderna som syns existerar i andra läsår och att studera varför flickornas BMI-värden minskas mellan årskurs 4 och årskurs 7 eller 8.

  Tilldelningsdatum2016-juni-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBo Nilsson (Handledare) & Atika Khalaf (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • bmi
  • iso-bmi
  • övervikt
  • fetma
  • hässleholm kommun
  • kartläggning
  • totalundersökning
  • barn i grundskolan
  • deskriptiv statistik

  Citera det här

  '