En komplex vårdrelation
: En litteraturstudie om sjuksköterskors möte med personer med borderline personlighetssyndrom

  • Sandra Larsson
  • Jennifer Lindell

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Som sjuksköterska kommer man i kontakt med patienter med borderline personlighetssyndrom (BPD) inom flera olika kontexter. Hos personer med BPD föreligger en avvikelse i personligheten, vilket kan påverka humöret och visa sig i snabbt växlande känslor. Det kan vara svårt för personen i fråga att skapa hållbara relationer till andra. Sjuksköterskor har omvårdnadsansvaret och är en yrkeskategori som ofta möter patienter med BPD och som utses till en fast vårdkontakt för patienten. Detta innebär att hen kan behöva hantera situationer som ibland är svåra och risken finns att sjuksköterskan upplever mötet som utmanande. För att kunna förbättra sjuksköterskans upplevelse, attityder och förhållningssätt i mötet kan studien användas vid förbättringsarbete i mötet med en patient med BPD. Syfte: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser, attityder och förhållningssätt i mötet med patienter som diagnostiserats med borderline personlighetssyndrom. Metod: Studien är en litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilken sammanställer redan befintlig forskning. Resultat: Resultatet visar att många sjuksköterskor upplever mötet med en patient med BPD som jobbigt och ser negativt på patientgruppen. Resultatet presenteras i tre huvudkategorier vilka är; en påfrestande vårdrelation, en ambivalent vårdrelation och en hoppfull vårdrelation. Diskussion: Metoddiskussionen sker med hjälp av trovärdighetsbegreppen; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuteras de tre fynden; sjuksköterskans ambivalens i mötet; en negativ inställning i mötet med patienten samt ökad kunskap för förbättrad upplevelse, attityd och förhållningssätt i mötet med patienten. Fynden kopplas vidare till Halldórsdóttírs omvårdnadsteori “Caring and uncaring”, det etiska kravet och ur samhällsperspektiv.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareFredrik Gasser (Handledare) & Kerstin Blomqvist (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterska
  • borderline personlighetssyndrom
  • upplevelser
  • attityder
  • mötet

Citera det här

'