En kvalitativ studie av hur lärarna i fritidshemmet upplever det pedagogiska ledarskapet

 • Emelie Kvist
 • Robin Anderberg

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Studien syftar till att belysa lärare i fritidshemmets upplevelser av rektorers pedagogiska ledarskap. Detta görs utifrån fyra frågeställningar som beskriver rektorers pedagogiska ledarskapsuppdrag. Studien använder sig av en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer för att få fram lärarna i fritidshemmets upplevelser. Som stöd i att belysa upplevelser användes ett fenomenografisk perspektiv som stöd i den innehållsanalys som genomfördes. Genom innehållsanalysen med på förhand utarbetade kategorier samt det fenomenografiska perspektivet identifierades upplevelser utifrån fyra områden kopplat till studiens frågeställningar: ”resursfördelning”, ”samverkan”, ”systematiskt kvalitetsarbete” och ”den motiverande ledaren”. Studiens slutsats är att kontinuerliga veckovisa möten tillsammans med rektorer är den faktor som påverkar lärarna i fritidshemmets sett till om de upplever rektorers pedagogiska ledarskap som positivt eller negativt.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareGöran Roos (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • pedagogiskt ledarskap
 • systematiskt kvalitetsarbete
 • fritidshem
 • gruppstorlekar
 • fritidshemslokaler
 • samverkan

Citera det här

'