En kvalitativ studie om förskollärares arbete med dokumentation tillsammans med förskolans yngre barn

  • Romina Asenjo Ruz
  • Nicki Friberg Hvalsum

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

I denna kvalitativa studie har vi undersökt hur förskollärare uttrycker sig om deras dokumenterande arbete med de yngre barnen på förskolan (1-3år). Syftet är att bidra med kunskap om hur förskollärare talar om deras arbete med dokumentation tillsammans med de yngre barnen i förskolan. Med våra egna erfarenheter har vi sett en saknad i de yngre barnens delaktighet i dokumentation. Skollagen specificerar att barn och elever ska ges inflytande över deras utbildning och Läroplan för förskolan säger att utbildningen ska ge barnen möjlighet till att förstå och känna delaktighet. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och genomfördes med två semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare. Studien kommer fram till att förskollärarna uttrycker sig lika i bemärkelse att de båda direkt och indirekt talar om pedagogisk dokumentation. Deras arbete utgår från en barnsyn likt det kompetenta barnet som vidare kopplar till deras barnsyn på barns lärande och delaktighet.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn Steen (Handledare) & Laila Gustavsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Delaktighet
  • Dokumentation
  • Inflytande
  • Förskola
  • Yngre barn

Citera det här

'