En kvalitativ studie om pedagogers attityder som påverkar hälsofrämjande insatser för ökad fysisk aktivitet bland F-Årskurs 6

  • Sindy Puelma Mora
  • Malin Shakir Månson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Inledning: Studien ger en bild av hur pedagogers roll kan vara betydelsefull i att möjliggöra hälsofrämjande insatser i skolan. Fysisk inaktivitet och stillasittande är idag ett ökande folkhälsoproblem och som går allt längre ner i åldrarna. Barn och unga spenderar till största del av sin vardag i skolan och därav är skolan en viktig arena för att förebygga fysisk inaktivitet. Eftersom barn och unga vistas mycket i skolan så är det av stor vikt att utforska hur pedagoger och skolorna arbetar med detta. Pedagogernas uppfattningar om sin egen roll och hur den kan påverka barn och ungas fysiska aktivitet inom förskolans och skolans miljöer ligger till grund för undersökningen. Syfte: Syftet var att undersöka attityder hos pedagoger som kan påverka hälsofrämjande insatser i skolan för ökad fysisk aktivitet hos barn. Metod: Som metod för datainsamlingen valdes kvalitativa intervjuer med tio olika pedagoger på olika skolor. Resultat: Det som framkom i resultatet var att pedagogers attityder kring fysisk aktivitet kan delas in två kategorier nämligen inre faktorer och yttre faktorer. Inre faktorer visade att pedagoger anser att det är en fördel att ha eget intresse för fysisk aktivitet då pedagogerna nämnde bland annat att det är lättare att vara aktiva med barnen. Yttre faktorer resulterade i att pedagogerna ansåg att det behövs mer stöd från ledning och mer utbildning för att kunna öka fysisk aktivitet bland eleverna. Konklusion: Slutsatserna av resultatet var att det behövs mer forskning kring pedagogers attityder till hälsofrämjande insatser, mer utbildning till pedagoger kring ökad fysisk aktivitet i skolan samt att det var viktigt för pedagogerna i studien att hälsofrämjande insatser var anpassade efter deras arbetsplats, få stöd från ledning och andra skolor för att kunna implementera fysisk aktivitet bland barn. Majoriteten av pedagogerna ansåg att det inte fanns konkreta riktlinjer med hur de ska arbeta med fysisk aktivitet i skolan, därav blev det upp till varje enskild pedagog att ta ställning till hur de ska arbeta med fysisk aktivitet.

Tilldelningsdatum2020-aug.-13
OriginalspråkSvenska
HandledareJohanna Bergman (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

  • fysisk aktivitet
  • pedagoger
  • attityder
  • hälsopromotion

Citera det här

'