En lindans med balans? Vad styr kommuners sätt att redovisa pensionsåtaganden?

 • Linus Sjödahl
 • Johan Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den första januari 1998 trädde en ny lag ikraft, Lag (1997:614) om kommunal redovisning. Lagen stadgar att pensioner intjänade före 1998 skall redovisas som ansvarsförbindelse medan de som intjänats efter 1997 skall skuldföras. Det finns idag kommuner som, trots lagstiftningen, redovisar även det som intjänats före 1998 som skuld eller avsättning. Det leder oss in på uppsatsens syfte som är att kartlägga hur och förklara varför kommuner redovisar och hanterar pensionsförpliktelser på skilda sätt.

  Positive Accounting Theory (PAT), Downs teori samt Institutionell teori (IT) ligger till grund för de hypoteser som arbetats fram. PAT och Downs teori bygger på tanken att människor i första hand ser till sin egen nytta och maximerar egen välfärd. IT baseras på ett antal mekanismer som påverkar organisationen i valet av redovisningsmetod.

  Vi kan i vår studie visa på att kommuner med yngre ekonomichefer i större utsträckning väljer att skuldredovisa samtliga pensionsåtaganden. Vi har även i vår studie kunnat visa på att skillnader finns i valet av redovisningsmetod för pensionsskulden i en kommun som styrts av samma ledning i mer än två mandatperioder jämfört mot en kommun som bytt politisk ledning. Denna studie har också visat att det finns skillnader i valet av pensionsredovisningsmetod mellan kommuner som är borgerligt styrda jämfört med icke borgerligt styrda. Orsaken till detta kan finnas i det faktum att beslutet att införa blandmodellen fattades av en icke borgerlig regering. Studien pekar även på att kommuner med god ekonomi i större utsträckning tenderar att skuldföra samtliga pensionsåtaganden.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '