En misslyckad skolgång
: En studie om hur sambandet mellan problematisk skolfrånvaro och kriminalitet porträtteras i dokumentärfilmer

 • Linda Mellberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Brottsförebyggande rådet (Brå) sammanställde mars 2009 med inrådan från Justitiedepartementet en vetenskapligt förankrad kunskapsinventering för att förstå orsakerna till ungdomsbrottslighet. Riskfaktorer handlade om ett tidigt skolmisslyckande, dålig anknytning till skolan och dålig skolmiljö. Likaså beslutade regeringen att kartlägga elevers problematiska skolfrånvaro som genomfördes av Malin Gren Landell, den var klar 2016. Den påvisade risker som större risk för utanförskap, psykiska besvär, missbruk och kriminalitet. Därav är det av vikt att studera sambandet problematisk skolfrånvaro och kriminalitet för att besvara hur diskussionerna går runt orsaker, anledningar till problematisk skolfrånvaro, vilka sociala konsekvenser skapas och problematisk skolfrånvaro i förhållande till kriminalitet. Syftet är att undersöka fem dokumentärer om hur ungdomar som har en problematisk skolfrånvaro beskrivs och porträtteras. Mediematerialet har jag analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och ett induktivt angreppssätt. Fyra olika teman har valts ut och analyserats. I dokumentärerna framkommer det att kunskapskraven och det betygssystem som används ställer för höga krav på elever, speciellt barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer vilket skapar frustrationer genom att individer inte klara av den sociala ordningen skolan/samhället ställer och har svårigheter att vara i skolan. I dokumentärerna framgår det att kunskapskravet driver elever till ett utanförskap som kan sluta i kriminalitet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSophia Yakhlef (Handledare) & Anna Berglund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Beteendevetenskapligt program

Kurser och ämnen

 • Kriminologi

Nationell ämneskategori

 • Övrig annan samhällsvetenskap (50999)

Nyckelord

 • Ungdomar
 • problematisk
 • skolfrånvaro
 • stigma
 • moralpanik
 • medier och brott
 • kvalitativ innehållsanalys

Citera det här

'