En ny internationell standard för att revidera mindre komplicerade företag
: En studie ur revisorns perspektiv

 • Haleema Gill
 • Nina Jebur

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien har varit att undersöka och analysera komplikationer som revisorer upplever i samband med implementering av ISA inom mindre komplicerade företag. Utgångspunkten i studien har varit att undersöka varför det föreligger ett behov av en ny revisionsstandard. För att besvara studiens syfte och problemformulering har empiri samlats in genom en innehållsanalys av IAASBs diskussionspapper “Audits of Less Complex Entities: Exploring Possible Options to Address the Challenges in Applying the ISA”. Innehållsanalysen har utförts på 52 aktörer inom revisionsprofessionen. I analysen har insamlad empiri tolkats med hjälp av den teoretiska referensramen, vilken behandlar intressentteorin, legitimitetsteorin den institutionella teorin samt multi-governance teorin. Resultatet påvisar att svårigheter upplevs av MKF revisorer på grund av att ISA inte är anpassad efter mindre komplexa företag. Språket och bestämmelserna i standarden är alldeles för komplexa och omfattande. För att IAASB ska lösa denna problematik bör en ny revisionsstandard för MKF att utformas. Detta även bidrar till harmonisering inom MKF i världen.

Tilldelningsdatum2021-aug.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare) & Maria Bengtsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • mindre komplicerade företag
 • isa
 • revisionsplikt
 • iaasb
 • lce
 • revisionsstandard

Citera det här

'