En pragmatisk diskursanalys av ämnet programmering

 • Kristina von Hausswolff

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Trots att datavetenskap är en relativt ny vetenskap ligger den till grund för mycket av denteknik som idag finns invävd i våra vardagsliv. En central del av datavetenskapen ärprogrammering, att skriva instruktioner i ett programmeringsspråk och på så sätt styramaskinen. Inom många yrken idag krävs det programmeringskompetens. Att det finnssvårigheter med att lära sig programmera är ett väl dokumenterat faktum inomforskningsområdet dataveten-skapens didaktik. Jag har närmat mig problemet medprogrammeringsundervisningen genom att undersöka den kunskapsbeskrivning som visar sigsom diskurser i kursplaner för programmeringskurser. En pragmatisk diskursanalys är utfördoch resultatet ställs mot olika kunskaps- och vetenskapstraditioner. De identifieradediskursena är fundament-, problemlösning- och systembeskrivningsdiskursen.Fundamentdiskursen är dominerande i de undersökta kurs-planerna och den har kopplingartill en kunskapssyn som under 1900-talet har blivit kraftigt kritiserad. Meningserbjudandensom når studenterna genom läraren, vars institutionella aspekt har studerats via kursplaner,kan kanske belysa problemen kring programmeringsundervisningen.

  Tilldelningsdatum2016-mars-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnders Eklöv (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Masterprogram i utbildningsvetenskap

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • pragmatism
  • poststrukturalism
  • diskursanalys
  • programmeringsundervisning

  Citera det här

  '