En sekulariserad förskola? En kvalitativ intervjustudie

 • Marie Magnusson
 • Helena Häll

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Sverige beskrivs som ett mångkulturellt samhälle. Detta är av betydelse för förskolans uppdrag med att utveckla barnets medvetenhet och förståelse för andra kulturer och religioner. För att undvika fördomar och diskriminering är det betydelsefullt att redan i tidig ålder påvisa mångfalden av kultur och religion eller annan trosuppfattning

   

  Syftet med studien är att få en inblick i hur ett antal förskollärare talar om hur man praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan trosuppfattning i förskolan. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt – och interkulturellt perspektiv.

   

  Syftet och frågeställningarna har besvarats genom en kvalitativ undersökningsmetod med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Studien visar att det praktiska arbetet med att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan trosuppfattning är svårt då förskolan läroplan uttrycker att förskolans verksamhet ska vara icke-konfessionell. Dock framkommer det att samtliga förskolor uppmärksammar och firar de kristna traditionerna och högtiderna. Skilda erfarenheter, tankar och visioner framhävs för hur man praktiskt arbetar för att synliggöra och lyfta fram kultur och religion eller annan trosuppfattning i förskolan. Samtliga förskollärare arbetar för att barnen skall känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla sin förmåga till öppenhet och respekt för andras kulturer.  

  Tilldelningsdatum2015-mars-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmelie Nilsson (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förskola
  • kultur
  • religion
  • mångkultur
  • sekularisering

  Citera det här

  '