En studie av det specialpedagogiska uppdraget
: som en social konstruktion

  • Eva Malm

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Sammanfattning

Syftet med studien är att belysa det specialpedagogiska uppdraget ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.  Historiskt sett har det specialpedagogiska uppdraget förändrats i takt med politik och utbildningskultur, vilket kan ha inneburit svårigheter med att befästa en yrkesgrupp.  Det kan också innebära att det finns otydligheter kring uppdraget, vilket i sin tur möjliggör olika tolkningar utifrån personlighet och kontext. I denna studie studeras det specialpedagogiska uppdraget genom samtal med några personer som innehar specialpedagogisk kompetens. Tanken är att försöka förstå det specialpedagogiska uppdraget med inspiration från Berger och Luckmanns (2010) tresidiga modell, som innebär att institutioner genomgår en rad processer för att slutligen bli socialt accepterade. Institutioner i detta sammanhang kan vara en yrkesgrupp eller en arbetsfördelning. Berger och Luckmann använder sig av termer som externalisering, objektivering och slutligen internalisering. När en internalisering har skett är också något socialt accepterat. Samtalen i studien kan beskrivas som en ostrukturerad intervju, då intervjuerna är upplagda utifrån olika kategorier. Ahlefeld Nissers (2009) kunskapande samtal har funnits med som en inspiration i intervjuerna, då vi kan mötas som likvärdiga och med ömsesidig respekt. Det specialpedagogiska uppdraget beskrivs av respondenterna som svårtolkat och i samtalen framkom olika dilemman som försvårar i exempelvis mötet med övriga pedagoger En slutsats är att det saknas en nationell tydlighet kring det specialpedagogiska uppdraget vilket kan betyda att uppdraget konstrueras genom egna erfarenheter och omgivningens behov. Utifrån respondenternas berättelse i denna studie framkommer flera olika processer som tyder på att mycket i det specialpedagogiska uppdraget inte är internaliserat det vill säga, helt accepterat av omgivningen.

Tilldelningsdatum2020-juli-06
OriginalspråkSvenska
Handledarekatarina Nilfyr (Handledare) & Roos Carin (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Kurser och ämnen

  • Pedagogik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • inkludering
  • social konstruktion
  • socialkonstruktivism
  • specialpedagogik

Citera det här

'