En studie av samspel mellan elever i behov av särskilt stöd, i klassen respektive lilla gruppen

 • Sandra Månsson
 • Emilia Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den teoretiska utgångspunkt som denna undersökning grundar sig på är Vygotskijs teori om samspelets betydelse för lärande. Vygotskij menade att individen lär sig mer i samspel med mer kompetenta individer än vad de kan göra själva. Syftet var att med detta examensarbete undersöka några elever som anses vara i behov av särskilt stöd och se på hur de samspelar med kamraterna i den stora klassen, samt hur samspelet ser ut då de arbetar i liten grupp med specialpedagogen.

  En kvalitativ undersökningsmetod användes där observationer av tre elever i behov av särskilt stöd i en åldersintegrerad tre-fyra klass, studerats. Detta uppföljdes med semistrukturerade intervjuer av klasslärare och specialpedagog, där syftet var att få en inblick i deras tankar kring samspel och hur de upplever att samspel sker i undervisningen. Undersökningen visade på att det fanns samspel mellan eleverna i båda gruppkonstellationerna, och att detta skedde spontant utan att pedagogerna påpekade för eleverna att de kunde ta hjälp av varandra. Det fanns en viss skillnad då eleverna i klassen är fler i antal än i den lilla gruppen och därmed blev det också fler möjligheter till samspelssituationer.

  I litteraturgenomgången lyfts relevanta områden, såsom samspel, samspelets betydelse för inlärning, elever i behov av särskilt stöd, segregering/integrering och till sist vad en skola för alla innebär.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '