En studie av vårdnadshavares förväntningar på fritidshemsverksamheten

 • Carina Björklund
 • Anette Ekstedt

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur vårdnadshavare, som för första gången lämnar sitt barn på fritidshemmet, ser på fritidshemmets verksamhet samt vilka uppfattningar och kunskaper de har om de fyra målen i läroplanen. Vi ville även undersöka eventuella likheter och skillnader mellan vårdnadshavarna och läroplanens fyra mål.  För att undersöka detta användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex vårdnadshavare vid två skolor. Resultatet som analyserades utifrån sociokulturell teori visade att barnen tillsammans med andra skulle utveckla sitt lärande inom de olika målen. Språk och kommunikation är ett viktigt verktyg i interaktionen med andra och i de olika aktiviteterna som barnen är delaktiga i på fritidshemmet ansåg vårdnadshavarna. Studien visade på att vårdnadshavarnas förväntningar på fritidshemmets verksamhet stämmer väl överens med vårt uppdrag utifrån läroplanen. Trots att kunskap om läroplanens skrivningar inte fanns hos alla vårdnadshavarna visade resultatet att vårdnadshavarnas förväntningar på fritidshemmets verksamhet stämmer väl överens med fritidshemmets uppdrag.

 

Tilldelningsdatum2020-jan.-22
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Asklund (Handledare) & Ann-Christin Sollerhed (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem med inslag av validering

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • fritidshem
 • vårdnadshavare
 • förväntningar
 • övergångar
 • relationer
 • förskola
 • lek
 • lärande

Citera det här

'