En studie om delaktighet och inflytande utifrån ett barns perspektiv
: Hur upplever barn på förskolan att de är delaktiga och har inflytande i dokumentationsarbetet.

 • Charlotte Halvarsson
 • Jane Mattsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Enligt Skolverket (2010) vilar förskolan på demokratiska grunder. Genom att barnen får delta i olika former av samarbete och beslutsfattande utvecklas deras förståelse för att handla utifrån demokratiska principer.

  Studien genomfördes med en kvalitativ undersökningsmetod med syfte att utifrån ett barns perspektiv undersöka hur de upplevde sig ha delaktighet och inflytande i det vardagliga dokumentationsarbetet på förskolan. De forskningsfrågor studien utgått ifrån är: Hur upplevde barnen att de hade delaktighet och inflytande i det vardagliga dokumentationsarbetet på förskolan då det gällde teckningar, fotografier och film? Upplevde barnen att de hade delaktighet och inflytande i tillgängligheten av förskolans dokumentationsmaterial?

  Empirin samlades in genom barnintervjuer av sex barn på tre olika förskolor.

  Undersökningens slutsatser var att barnen gav uttryck för en större delaktighet och inflytande då det gällde tillvaratagandet av deras teckningar. De uttryckte däremot att de upplevde sig har mindre delaktighet och inflytande i hanteringen av fotografier och filmer.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Malmström (Handledare) & Laila Gustavsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Lärande (50303)

  Nyckelord

  • delaktighet
  • inflytande
  • barnperspektiv
  • barns perspektiv
  • dokumentationsarbete
  • förskola

  Citera det här

  '