En studie om könsskillnader i duadsamtal

 • Mari Ekstrand
 • Karin Löfvenberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien syftade till att undersöka könsskillnader i duadsamtal gällande sju observerade variabler; avbrytningar, avbrytningsförsök, skyddande inledningsfraser, återkopplingar, påhängsfrågor, antal yttringar och taltid. Totalt observerades 10 par via videoinspelade samtal. Resultatet av analysen visade inga signifikanta resultat att kön påverkade de observerade variablerna.

  För att förstärktes studien genomfördes en triangulering baserad på, förutom observationerna, två enkäter som jämförde försökspersonernas upplevelser med ytterligare 80 enkätpersoners förväntningar kring duadsamtal. En signifikant skillnad hittades i enkätsvaren hos de observerade försökspersonernas, vilken visade att männen kände sig mer självsäkra än kvinnorna både vid gruppsamtal och samtal med okända människor. Ett flertal tendenser visade att männen även kände sig mer bekväma i diskussionssammanhang. Analysen av enkäterna, för både försökspersonerna och enkätpersonerna, visade signifikant att försökspersonerna, till största del männen, upplevde samtalen mer positivt än vad enkätpersonerna förväntade sig att göra.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '