En studie om psykosocial stress och dess eventuella påverkan av bedömningsförmågan i arbetsrelaterade situationer vid säkerhetsklassade kriminalvårdsanstalter

 • Anders Bjernhed

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Förmågan att kunna göra adekvata säkerhetsbedömningar i olika arbetsrelaterade situationer vid en säkerhetsklassad anstalt (Klass A, B och C) är av yttersta vikt för personalen som arbe-tar vid dessa. Arbetet har främst syftat till att undersöka hur personalens upplevda psykosocia-la stress påverkar deras förmåga att göra en säkerhetsmässig adekvat bedömning vid en stress-fylld situation, detta även satt i relation till rent demografiska faktorer. Inledningsvis så utför-des en pilotstudie vid en C-anstalt. Enkäten sändes sedan ut till respondenterna vilka utgjordes av vårdare på anstalterna med nämnda säkerhetsklasser. I enkäten förekom några kortfattade beskrivningar av steg i en händelseutveckling som enligt litteraturen är typiska för en person som kan komma att suicidera, och deltagarna ombads skatta rimligheten i de åtgärder som vidtogs.Resultatet av undersökningen pekade på att en demografisk faktor som hög ålder kan öka den upplevda psykosociala stressen. Det framkom inget klart uttalat samband mellan upplevd psykosocialstress och överilat beteende i en arbetsrelaterad situation. Totala antalet respon-denter i hela enkäten uppgick till 63 personer.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '