En undersökning av samband mellan upplevd jämställdhet och arbetstillfredsställelse inom bygg & entreprenad

  • Tova Johnsson
  • Cornelia Öhrström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett positivt samband mellan upplevd jämställdhet och arbetstillfredsställelse inom bygg och entreprenad. Studien har genomförts som en tvärsnittsstudie med en kvantitativ metod i form av en enkätstudie. Enkäten innehöll två öppna frågor där svaren gavs i fritext, dessa analyserades genom en kvantitativ innehållsanalys. Enkäten skickades ut till 410 arbetstagare på fyra företag verksamma inom bygg och entreprenad. Av de 410 arbetstagare som fick ta del av enkäten var det 107 svarande. Materialet analyserades sedan i IBM SPSS Statistics. En korrelationsanalys genomfördes för att utreda sambandet mellan upplevd jämställdhet och arbetstillfredsställelse. Ett independent T-test genomfördes för att utreda sambanden mellan jämställdhet och bakgrundsvariablerna; kön, ålder, yrkesroll och personalansvar. För att undersöka sambanden mellan arbetstillfredsställelse och bakgrundsvariablerna användes ett chi2-test. Resultatet visade att det finns ett signifikant positivt samband mellan arbetstrivsel och jämställdhet. Signifikanta samband påvisades mellan arbetstillfredsställelse och yrkesroll samt mellan arbetstillfredsställelse och personalansvar. Signifikanta samband påvisades även mellan jämställdhet och ålder samt jämställdhet och yrkesroll. Slutsatsen utifrån denna studie och tidigare forskning är att jämställdheten på arbetsplatsen är en väsentlig del i arbetstagarnas trivsel på arbetsplatsen. Resultatet från studien ligger i linje med tidigare forskning.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCornelia Wulff Hamrin (Handledare) & Fredrik Rakar (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

  • jämställdhet
  • mångfald
  • arbetstillfredsställelse
  • bygg och entreprenad
  • kvinnor och män

Citera det här

'