En utmaning att vara nyexaminerad sjuksköterska
: En litteraturöversikt om hanteringsstrategier för att minska stress

  • Vjosa Tahiraj
  • Ida Walther

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sjukskrivningar relaterat till stress ökar i samhället, framför allt inom yrken som arbetar med andra människor. Stress hos nyexaminerade sjuksköterskor inom slutenvård påverkar deras hälsa och patientsäkerheten negativt. Därför är det betydelsefullt att beskriva hanteringsstrategier som motverkar stress hos de nyexaminerade sjuksköterskorna. Syfte: Syftet var att beskriva nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att hantera stress i slutenvården. Metod: Denna litteraturöversikt baseras på tio kvalitativa artiklar som återfanns efter systematiska sökningar i databaserna Cinahl, PubMed och PsychINFO samt genom manuella sökningar. Granskning har genomförts utifrån Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa studier och analysen baseras på Fribergs textanalys. Resultat: Resultatet blev tre huvudkategorier ”Individuella hanteringsstrategier”, ”Hanteringsstrategier genom socialt och kollegialt stöd” samt ”Hanteringsstrategier genom ledarskap och organisation”. Sju subkategorier framkom under huvudkategorierna. Diskussion: Metoden diskuteras utifrån Shentons trovärdighetsbegrepp. I resultatdiskussionen lyfts subkategorierna rutiner och riktlinjer, socialt stöd och en stöttande organisation. Resultatdiskussionen bygger på Benners omvårdnadsmodell samt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareEva Ahlgren (Handledare) & Agnes Olander (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • hanteringsstrategier
  • Nyexaminerad sjuksköterska
  • slutenvård
  • stress
  • upplevelse

Citera det här

'