En vanlig dag på jobbet
: en studie om upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö på en verksamhet med arbetsmarknadspolitiska mål.

 • Tanja Persson
 • Johanna Karlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inom vissa yrkesroller kan den psykosociala arbetsmiljön vara särskilt svår och ingen dag är den andra lik. Ledare av olika slag har i dagens situation många krav på sig att utföra sitt arbete och att alltid vara anträffbara. Att arbeta med att stödja och motivera arbetslösa och socialbi-dragstagare är en speciellt svår situation att hantera när det gäller den psykosociala arbetsmil-jön. Syfte med denna undersökning är att genom vår frågeställning förstå hur den upplevda psykosociala arbetsmiljön är hos anställda på en verksamhet som arbetar med människor som är i stort behov av stöd och uppmuntran. Detta vill vi göra för att utveckla mer kunskap om vad som ligger bakom upplevd arbetssituation ur psykosocial aspekt och därmed kan vi således sprida kunskapen vidare och ha en förståelse för densamma i vår framtida yrkesroll. Undersök-ningen har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer och svaren har sedan analyse-rats och kopplats till tidigare forskning inom ämnet. Krav och kontroll i arbetssituationer är starkt sammanlänkade med en tredje viktig faktor, stöd, vilket också kunde ses i den undersökta verksamheten. Att känna en känsla av sammanhang och att ha stöd ifrån ledning och arbets-kamrater visade sig också vara en hantering av den krävande psykosociala arbetsmiljön. Svå-righeter med yrkesrollen är att kraven ibland kan bli för stora och svåra att hantera, men på nå-got vis lyckas de medverkande ändå hålla en god stämning och en kommunikation som gör att de trivs på sitt arbete.

  Nyckelord: Krav, kontroll, stöd, känsla av sammanhang, psykosocial arbetsmiljö.

  Tilldelningsdatum2012-maj-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie-Louise Österlind (Handledare) & Carin Linander (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • krav
  • kontroll
  • stöd
  • känsla av sammanhang
  • psykosocial arbetsmiljö

  Citera det här

  '