En vantes landskap
: Landskapet bakom ett museiföremål

 • Therése Igelström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Allting runtomkring oss har på ett eller annat vis en koppling till landskapet, det är skapat av material som i grund och botten härstammar från landskapet, med verktyg tillverkade av ämnen från detsamma. Men vad säger egentligen museitexterna om föremålens landskap? När material, ålder och härkomst har redovisats, var tar landskapet bakom exempelvis Blekingestolen vägen? Vad säger den lilla skylten om människorna som skapade den, hur de bodde och levde i landskapet? Den här studien har analyserat museernas utställningstexter i jakt på just det begreppet som när oss alla. Studien har tittat närmare på vad vår relation till det betyder för oss, hur vi förvaltar vårt kulturarv samt vad det kan betyda för hur vi förmedlar kulturlandskapet.
Landskapet, ett brett begrepp som närmast kan förklaras genom spänningarna som uppstår mellan människa och natur, det vi betraktar och bebor samt det som är nära och på avstånd (Wylie 2007). Avsnitt rörande landskapet, museum, kulturarv, identitet, museernas utställningsmaterial samt värdering av kulturarvet lägger en grund för att uppsatsens studie. Som genom en innehållsanalys besvarade frågeställningarna: på vilket sätt landskapet visar sig, hur det skiljer sig i gestaltning samt hur studien kan analysera, komplettera och synliggöra landskapet i utställningsmaterialet. Studien gav utslag på landskaplig närvaro av varierad grad och kunde vidare ge exempel på hur landskapet skulle kunna kompletteras och synliggöras i utställningstexterna. Vilket slutligen resulterade i slutsatsen att eftersom natur binds samman med kultur, bör även förvaltning bindas samman med förmedling.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Beery (Handledare) & Elisabeth Einarsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Annan geovetenskap och miljövetenskap (10599

Nyckelord

 • Landskapsperspektiv
 • landskap
 • föremålsbeskrivning
 • utställning
 • skyltar
 • innehållsanalys
 • texter
 • museum
 • landskapskommunikation

Citera det här

'