Ensammast i världen
: Konceptdriven designforskning och designriktlinjer till Seriösa spel mot negativa effekter av ofrivillig ensamhet

 • Anna-Maria Stålnacke
 • Matilda Ödén

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Ofrivillig ensamhet är ett samhällsproblem som under COVID-19 pandemin ökat, framför allt hos studenter, till följd av isolation. Denna typ av ensamhet har negativa effekter på människors fysiska och psykiska hälsa, och det finns därför behov av sätt att lindra de negativa effekterna. Studiens syfte har varit att bygga vidare på tidigare teori och undersöka hur designers kombinatoriskt kan implementera teoretiskt underbyggda designaspekter för spel. Designaspekter som har visats kunna lindra de negativa effekterna av ofrivillig ensamhet, men i kontexten av ett Seriöst singel-spelar-spel för högskolestudenter. Den frågeställning som studien ämnat besvara är: Hur kan designriktlinjer formuleras utifrån teoretiskt underbyggda designaspekter för mental hälsa och minskad ofrivillig ensamhet i spel, för att stödja framtida designarbete med praktisk implementering i ett Seriöst singel-spelar-spel designat för högskolestudenter? För att besvara frågeställningen så sammanställdes teoretiskt underbyggda designaspekter från tidigare forskning, för att sedan kombinatoriskt applicera dessa i en speldesign som värderades externt med informanter. Utifrån den externa värderingen, som genomfördes med observationer och djupintervjuer, så har tre designriktlinjer utformats i syftet att verka som hjälpmedel för designers. Designriktlinjerna som studien resulterade i är: Fritt utforskande med enkla tydligt utmärkta uppgifter, Tolkningsbara narrativ och karaktärsval samt Visuellt och narrativt igenkännbart från studentlivet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • HCI
 • seriösa spel
 • ofrivillig ensamhet
 • speldesign
 • studenter
 • designriktlinjer

Citera det här

'