Erfarenheter av att leva med osteoporos hos kvinnor över 50 års ålder
: En kvalitativ litteraturstudie

  • Erica Jönsson
  • Julia Wilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Osteoporos är en sjukdom som försvagar bentätheten. Sjukdomen
drabbar en stor andel kvinnor eftersom sjukdomen är beroende av det kvinnliga
hormonet östrogen. Östrogenproduktionen minskar vid menopaus, vilket ökar
risken för att drabbas av osteoporos i samband med menopaus. Osteoporos ökar även risken för frakturer vilket medför konsekvenser för individ och samhälle i form av individuellt lidande och samhällskostnader. Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av att leva med osteoporos hos kvinnor över 50 års ålder. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på elva artiklar. Informationssökningen utfördes i två databaser med inriktning på omvårdnad. Artiklarna granskades enligt HKR granskningsmall för kvalitativa artiklar och analyserades utifrån Fribergs femstegsmodell (2017). Resultat: Kvinnors erfarenheter av att leva med osteoporos resulterade i huvudkategorierna: Sjukdomen tillåts inte påverka livet, Känslor som hindrar vardagen och Stötta sig själv och få stöd av andra. Diskussion: Diskussionen baserades på tre nyckelfynd. Kvinnorna uppfattade inte informationen om osteoporos på ett sätt som gjorde att de tog sjukdomen på allvar. Informationen från sjukvården var bristande och svår att förstå vilket gjorde kvinnorna förvirrade. Vissa kvinnor uppfattade informationen på ett sätt som gjorde dem rädda för sjukdomens konsekvenser och så försiktiga att det påverkade vardagen. Slutsats: Kvinnors erfarenheter av att leva med osteoporos kan genom hjälp och stöd från sjukvården resultera i en mer positiv inställning till livet. Kompetent personal och personcentrerad vård är förutsättningarna för att nå dit. Genom hjälp och stöd är målsättningen att öka kvinnornas förståelse för osteoporos, minska rädslan och ensamheten samt öka tryggheten hos individen.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Kvalitativ studie
  • osteoporos
  • kvinnor
  • erfarenhet
  • omvårdnad

Citera det här

'