Erfarenheter av sjukvårdspersonals bemötande enligt patienter med diabetes typ II
: en litteraturstudie

  • Emelie Eriksson
  • Lise- Lotte Månsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Erfarenheter kan skiljas åt mellan individer. Hur sjukvårdspersonals bemötande erfars för en patientgrupp kan därför vara olika. Diabetes typ II är den mest förekommande typen av diabetes i världen. Hur personer med diabetes typ II upplever sjukvårdspersonals bemötande är intressant för att i framtiden kunna arbeta mot bättre omvårdnad.  Syfte: Att beskriva erfarenheter av sjukvårdspersonals bemötande bland personer som har diabetes typ II Metod: Litteraturstudie med induktivt förhållningssätt som design. Resultatet av kvalitativa artiklar användes för att få fram patienters erfarenheter. Urvalet bestod av artiklar där patienter med typ II diabetes beskriver erfarenheter av sjukvårdspersonals bemötande i samband med samtal av sjukdomen. Resultat: Patienter tar upp vikten av att skapa en relation till sjukvårdspersonal genom att kontinuerligt få träffa samma personal vid varje möte. De uttrycker också vikten av ett ärligt bemötande utan skuldbeläggning. Patienter vill ha relevant och tillräcklig information samt ett individuellt bemötande från engagerad personal. Det är även av vikt att möten sker utan tidspress. Diskussion: Patienter erfar ett gott bemötande då en tillitsfull och respektfull relation till sjukvårdspersonal byggs. Denna relation kan nås på olika sätt. Tre centrala fynd som diskuterats var vikten av att sjukvårdspersonal inte skuldbelägger patienter för deras problem kring egenvård, vikten att sjukvårdspersonal ärligt förmedlar relevant information och vikten av att möta engagerad personal som avsätter tillräckligt med tid för samtal. Personcentrerad omvårdnad är ett arbetssätt som kan hjälpa sjukvårdspersonal att bemöta patienter utefter deras unika behov. Om sjukvårdpersonal kan sätta sig in i patienters perspektiv så underlättar det arbetet mot ett gott bemötande.

Tilldelningsdatum2020-mars-05
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • diabetes mellitus typ ii
  • patientcentrerad vård
  • patientperspektiv
  • relation mellan sjuksköterska och patient
  • sjukvårdspersonals attityder

Citera det här

'