Erfarenhets- och intressebaserad undervisning
: Specialpedagogers syn på begreppen och dess användning

 • Camilla Knifsund

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med studien är att få en förståelse för specialpedagogers uppfattning av erfarenhets- och intressebaserad undervisning samt hur detta arbete stöds uppifrån rektorer och regering och hur specialpedagoger väljer att stötta och handleda pedagoger inom detta område. Studien bygger på mailintervjuer vilket är en kvalitativ metod där öppna hur-frågor har dominerat. Resultatet visar att respondenternas syn på erfarenhetsbaserad undervisning skiljer sig mer åt än deras syn på intressebaserad undervisning, där det senare begreppet kopplades i större utsträckning till det relationella perspektivet än det förra. Ungefär hälften av respondenterna anser att styrdokumenten är tydliga gällande specialpedagogers yrkesroll. Dess tydlighet gällande att arbeta utifrån begreppen erfarenhets- respektive intressebaserad undervisning visar dock på en större spretighet. Respondenternas svar kan tolkas som att de ser vikten i att öva upp sin och pedagogernas relationskompetens för att skapa en intressant utbildning. Flera respondenter lyfter att rektor har dålig kunskap kring en specialpedagogs yrkesroll. Detta kan tolkas som att en nationell arbetsbeskrivning behövs för att ge specialpedagoger mandat. Respondenternas nuläge visar att pedagogerna oftast jobbar med erfarenhets- och intressebaserad undervisning, men att det tycks bero på huruvida pedagogerna är utbildade eller inte. Framtidsplanerna handlar till stor del om att fortsätta som de nu gör med bland annat handledning, diskussioner och fler observationer. De drömscenarion som respondenterna redogör för handlar till största delen om att få mer tid, bland annat för att öka delaktigheten i verksamheterna och för att skapa en nära relation till såväl personal som till elever.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGit Turunen (Handledare), Daniel Östlund (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Erfarenhet
 • intresse
 • kompetens
 • motivation
 • relationskompetens
 • specialpedagog
 • styrdokument
 • undervisning

Citera det här

'