Estetik på Instagram
: en netnografisk studie av pedagogers beskrivningar av estetiska lärprocesser i förskolan

  • Kristina Fredriksson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Studiens syfte är undersöka hur beskrivningar av estetiska lärprocesser i förskolan ser ut och kan förstås utifrån de kontexter som förskolepedagoger som publicerar beskrivningarna på sociala medier-plattformen Instagram berörs av, samt utifrån sammanhang som rör beskrivningar av estetiska lärprocesser. Teoretiska perspektiv på estetikens roll i förskolan, pedagogers närvaro på sociala medier och den faktiska verksamheten som pedagoger erbjuder barnen i förskolan är ämnen som blir belysta genom studien. Genom en netnografisk forskningsansats har pedagogers beskrivningar, i form av 59 flödesinlägg på Instagram, av förskolesammanhang där estetiska uttrycksformer ingår sorterats och kategoriserats. Därtill har 10 intervjuer med pedagoger som är verksamma både i förskolan och på Instagram genomförts. Resultatet visar att när barns möte med estetiska uttrycksformer i förskolan beskrivs på Instagram får barnens möte med material kopplade till bild och form stort utrymme. Analysen visar också att pedagogernas syfte med nätnärvaron påverkar såväl innehåll som uttryck i beskrivningarna. Instagram kan utgöra en möjlighet för pedagoger att synliggöra och möta olika beskrivningar av estetik i förskolans verksamhet. Denna möjlighet kan innefatta praktiska pedagogiska lösningar eller förhållningssätt till barns möte med estetiska uttrycksformer. Instagram kan också fungera som en kommunikationskanal för att beskriva en verksamhet för dem som är personligt berörda av den. Sammantaget visar pedagogers beskrivningar av estetik i förskolan att förhållandet mellan begreppet estetiska lärprocesser och förskolans verksamhet är komplicerat. Estetikens roll i barns lärande, pedagogers roll i barns möte med estetiska uttryck och barns perspektiv i estetiskt utforskande är teman som är relevanta att fortsätta diskutera i förhållande till ämnet.
Tilldelningsdatum2021-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Lenninger (Handledare), Daniel Östlund (Examinator) & Anders Eklöf (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Estetiska lärprocesser
  • förskola
  • sociala medier
  • netnografi
  • pedagoger

Citera det här

'