Etiska dilemman inom revisorsprofessionen
: En kvalitativ studie om revisorns uppfattning och hantering av ett etiskt dilemma

 • Sahra Ahmed
 • Viktoria Veszpremi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Under årens gång har betydelsefulla företagsskandaler inträffat som har lett till att revisorns oberoende samt omdöme ifrågasatts. Skandalerna har således gjort det ännu viktigare att uppmärksamma etik och moral bland revisorer. Ett vanligt sätt att tackla problemen med etiska skandaler i revisionsbranschen är att argumentera för vikten av individuell moral och tillämpa den på revisionsyrket. Revisorer ställs inför etiska dilemman till följd av situationer där de står inför ett val mellan två olika alternativ som vart och ett frambringar lika oönskade alternativ. Dock kan vad som är ett etiskt dilemma för en person skilja sig åt. Syftet med studien var således att undersöka revisorns uppfattning av vad ett etiskt dilemma kan vara utifrån de fem principerna som även benämns som “Etikkoden”. Studien intresserade sig även för hur revisorn hanterar och resonerar kring etiska dilemman som eventuellt uppstår i deras yrkesutövande. För att besvara syftet har moralläror, professionsteorin och tidigare studier använts som teoretisk utgångspunkt. Studien genomfördes med en kvalitativ metod, i form av fyra semistrukturerade intervjuer med auktoriserade revisorer. Resultatet antyder att etiska dilemman kan vara mångfacetterade och att det därför inte finns ett enhetligt problem som vi kan kalla för ett etiskt dilemma då det beror på hur personen i fråga uppfattar situationen. Dock så finns det utmärkande särdrag för vad etiskt dilemma kan vara samt hur det skulle kunna hanteras.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHeléne Tjärnemo (Handledare), Caroline Pontoppidan (Bedömande lärare) & Caroline Pontoppidan (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Revisor
 • Etik
 • Moral
 • Etiska dilemman
 • Etiska koder
 • Moralläror
 • Professionsteori

Citera det här

'