Ett didaktiskt perspektiv på fysisk aktivitet i fritidshemmet
: En intervjustudie om fritidshemspersonalens beskrivningar av deras arbete

 • Carolina Berntsson
 • Yasmine Schuster Forsberg

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka hur personal i fritidshem beskriver sitt arbete och sin egen roll för att framställa elevers fysiska aktivitet. Sex informanter från olika fritidshem i södra Sverige deltog i studien och metoden som användes var personliga semistrukturerade intervjuer. Informanterna behövde ingen specifik utbildning men skulle ha arbetat på fritidshemmet minst ett år för att få delta i studien. Den personal som deltog i studien bestod av två fritidspedagoger, en förskollärare, en lärare i fritidshem och två grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Resultaten som framkom analyserades med hjälp av gestaltad didaktik och en didaktisk triangel. Analysen kategoriseras upp i tre delar: personalens framställning av fysisk aktivitet, personalens interaktion med eleverna samt elevernas intressen i relation till fysisk aktivitet. Dessa visade att personalen arbetade varierande för att framställa fysisk aktivitet, genom att interagera med eleverna och förstå deras intressen. Slutsatser i studien var att fritidshemspersonalens engagemang för fysisk aktivitet förekom mestadels i utomhusmiljöer eller i gympasalen. Fysiska aktiviteter hölls både på fritidshemmet och under skoldagens raster och byggde på elevernas intressen. Skolgården och närmiljön ansågs vara gynnsamma för elevernas rörelse.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Clementson (Handledare), Ann-Christin Sollerhed (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • fritidshem
 • fritidshemspersonal
 • fysisk aktivitet
 • didaktik
 • engagemang
 • lärmiljö

Citera det här

'