Ett hållbart Sverige
: en studie om företagsegenskaper som påverkar hållbarhetsredovisningar

 • Linda Andersson
 • Philip Maazon

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att undersöka och besrkiva hur företags hållbarhetsredovisningar skiljer sig åt i mängd och innehåll mellan statliga företag och börsnoterade företag, Large Cap, hur olika branscher skiljer sig åt samt storlekens och intressenternas påverkan och även företags lönsamhetsmått. Studien baseras på alla svenska statliga företag och alla företag på Stockholmsbörsen, Large Cap. Undersökningen syftar till att mäta både mängden information som antal sidor hållbarhetsinformation och innehållet i hållbarhetsinformation som utgår från sociala, ekonomiska och miljömässiga kärnindikatorer enligt GRI:s riktlinjer. Utifrån de tre olika områdena beräknas ett medelvärde för de totala kärnindikatorerna. Vidare ställs fem hypoteser utifrån intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin med syfte att förklara variationen i innehållet och mängden. Resultatet visar att både storleken på företaget och antalet intressenter visar på samband till både innehållet och mängden hållbarhetsinformation. Även företags lönsamhet visar på ett vagt samband till både innehållet och mängden information. Undersökningen syftar även till att jämföra olika branscher med varandra vilket resulterade i statistiska skillnader mellan branscherna. Slutligen jämförs skillnader mellan börsnoterade och statliga företag som visar på att statliga företag redovisar mer innehåll och mängd information. Flera samband och skillnader påvisas därför argumenteras för att företags hållbarhetsinformation påverkas av flera olika faktorer som lönsamhet, storlek av företag, intressenter, bransch samt om företaget är börsnoterat eller statligt ägt. Oavsett vilka faktorer som påverkar hållbarhetsinformationen som ges ut beror företags syfte med hållbarhetsarbete i mindre utsträckning till att endast arbeta med hållbarhetsfrågor för att värna om framtiden utan för att bland annat få legitimitet eller för att intressenterna efterfrågar det.

  Tilldelningsdatum2010-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareFredrik Ljungdal (Handledare) & Stig Westerdahl (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • sustainable reports
  • hållbarhetsredovisning
  • hållbarhetsrapport

  Citera det här

  '