Ett hej kan rädda liv
: utan att du någonsin får reda på det

  • Jan Ahlström
  • Gert Bergstrand

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Utanförskap genom psykisk ohälsa, ibland med det yttersta offret, suicid, är ett vanligt fenomen i det svenska välfärdssamhället, vilka motåtgärder finns det? I detta arbete hade vi tänkt närma oss just detta via två olika initiativ. Det ena var att kritiskt granska och jämföra resultatet av två Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) utbildningar, en undersökning som skett i samband med detta arbete och en studie från 2014. Den andra var att via respondenternas svar granska deras upplevelse av projektet Vänskapsbänkar i Helsingborg. Syftet och målet med båda initiativen är att öka kunskapen om psykisk ohälsa. Vi har samlat in empiriskt material via en kvantitativ studie, vars enkät distribuerats via mejl till de personer som i Helsingborg genomgått MHFA. Denna utbildning är ett led i Helsingborgs stad strävan att öka kunskapen om psykisk ohälsa. Enkätens frågor syftade till att utvärdera deltagarnas egen upplevelse av deras agerande i mötet med människor som uppvisar möjliga tecken på psykisk ohälsa, före och efter utbildningen. Deltagarna kontaktades via gatekeepers, vilket visade sig ställa till en del problem, dels att vi inte hade full kontroll över utskicken och att det drog ut på tiden. En låg svarsfrekvens innebar att granskningen, av de två studierna, inte var möjlig. Då psykisk ohälsa, utanförskap och stigmatisering är olika beståndsdelar i denna uppsats, presenterar vi separat vissa teoretiska tankar runt suicid och stigmatisering. Trots att det inte var meningsfullt att göra en jämförelse mellan de två studierna, finns det indikationer på att MHFA-utbildningen, på individnivå, har ett positivt utfall. Då det gäller projektet Vänskapsbänkarna visar resultatet av denna, högst begränsade studie, på ett relativt positivt utfall. Men för att säkerställa detta, bör projektet följas upp av en större och mer strukturerad undersökning på ett större antal kommuninvånare.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Ringström (Handledare) & Sari Pekkola (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Beteendevetenskapligt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Annan hälsovetenskap (30399)

Nyckelord

  • MHFA
  • vänskapsbänkar
  • psykisk ohälsa
  • suicid
  • stigma

Citera det här

'