Ett institutionellt perspektiv på hur personalen framträder i kommuners årsredovisningar

 • Hanna Gårdsvik
 • Emma Pettersson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Personalen är en viktig resurs för kommuner sett till framgångsfaktorer, konkurrensfördelar och verksam-hetens utveckling. De kommande åren väntar en stor utmaning på arbetsmarknaden med förväntat höga pensionsavgångar och låg arbetskraftstillgång. Detta sätter kommunerna i en situation där innebörden i att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare, för att kunna säkerställa kompetens, personaltillgång och hållbart arbetsliv. Syftet med studien är därför att undersöka vad kommuner i Skåne Nordost skriver om personalen i sin årsredovisning och hur detta kan förstås. Studien utgår från två forskningsfrågor där första besvaras med innehållsanalys som metod. Vald metod innebär ett noggrant, strukturerat och sys-tematiskt tillvägagångssätt. Resultatet av analysen används därefter som underlag för att undersöka hur det kommunerna skriver kan förstås med hjälp av institutionell teori. Resultatet visar att innehållet kom-munerna skriver om berör till stor del samma områden. Dessa områden är: kompetensförsörjning, hållbart arbetsliv, attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljö och personalkostnader. Med institutionell teori kan det kom-munerna skriver förstås som parallella processer inom vilka deras handlande bidrar till homogenisering i och mellan kommunerna. Detta ges en ökad förståelse i studien då kommunerna ingår i ett samarbets-avtal. Resultatet bidrar med kunskap om hur organisationers handlingar och val i relation till personalen kan påverkas genom imitering av andra, reproducering av normer och yttre krafters påtryckningar. Denna kunskap kan vara användbar till HR-avdelningar vid rekrytering av medarbetare och i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare, men även som chefsstöd i organisationer och vid argumentering för personalsats-ningar.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie-Louise Österlind (Handledare), Carola Aili (Bedömande lärare) & Carola Aili (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • personal
 • arbetsmarknad
 • attraktiv arbetsgivare
 • kommunal årsredovisning
 • institutionell teori
 • isomorfism

Citera det här

'