Ett nytt sätt att leva - Upplevelsen av att leva med kronisk smärta
: En litteraturöversikt

  • Anna Eriksson
  • Elin Karlsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: I Sverige uppskattas prevalensen av kronisk smärta till var tredje eller var fjärde person. Smärta är en subjektiv upplevelse och definieras som kronisk när durationen överstiger 3–6 månader. Kronisk smärta är ett komplext tillstånd som involverar hela personen med fysisk och psykisk påverkan. För att kunna erbjuda en god personcentrerad vård till denna patientgrupp är sjuksköterskans kunskap kring kronisk smärta central. Syfte: Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att leva med kronisk smärta. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes baserat på 12 kvalitativa artiklar. Databaserna Cinahl, Pubmed samt PsychInfo användes för sökning av artiklar, kvalitén granskades och bedömdes med HKR:S granskningsmall. Analys genomfördes med Fribergs femstegsmodell. Resultat: Studiens resultat skapade fyra huvudkategorier; När livet begränsas, Sökandet efter acceptans under resan till ett nytt liv, En förändrad vardag och Det negligerande vårdmötet. Fem subkategorier togs fram; Smärtans avtryck på den tidigare fungerande kroppen, Bördan av att vara beroende av andra, Att möta framtiden med ambivalens, Den frivilliga och ofrivilliga ensamheten, Kompromisser och förhandlingar med smärtan i vardagen. Diskussion: Litteraturstudiens kvalitet har granskats utifrån Shentons trovärdighetsbegrepp: Tillförlitlighet, Verifierbarhet, Pålitlighet samt Överförbarhet. Tre fynd lyfts fram: Det negligerande vårdmötet, Smärtans avtryck på den tidigare fungerande kroppen och Sökandet av acceptans under resan till det nya livet. Fynden diskuteras utifrån diskursetiken, ICN, sjuksköterskans kärnkompetenser, samhällsperspektivet, KASAM, globala målen och slutligen transition.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Engström (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • kronisk smärta
  • Kvalitativa studier
  • leva med
  • patienter
  • upplevelser

Citera det här

'