Ett resurseffektivt kretslopp på HKScan Kristianstad
: Förutsättningar att minska mängden avloppsvatten och utöka återvinningen av slaktavfall

  • Viorica Filip

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Slakterier använder stora vattenmängder för tillverkning av charkprodukter samt medför slaktavfall som inte kan användas som livsmedel. Även om visa animaliska biprodukter såsom hjärta, lungor, njurar, blod, ben, med mera, används som livsmedel sorteras dessa som slaktavfall som används till biogastillverkning. Utifrån ett miljöperspektiv ska vattenförbrukningen och avfallhanteingen hanteras på så sätt att bidra till naturens kretslopp. HKScan Kristianstad är ett stort slakteri som hanterar båda resurserna. Verksamhetens mål är att minska avloppsvatten genom att minska vattenförbrukningen samt utöka återvinningen av slaktavfall. Syftet med examensarbetet är att identifiera de förutsättningarna för att minska mängden avloppsvatten och utöka återvinningen av slaktavfall. Genom att identifiera bristerna som uppstår i verksamheten identifieras även möjligheter för att bidra till naturens kretslopp. Studien bygger på fabriksbesök och intervjuer på HKScan Kristianstad samt litteratursökning. Resultaten visar kartläggning av verksamhetens resurser samt identifierar överdriven vattenförbrukning och fel hantering av animaliska biprodukter. Resultaten visar även vattenmätningar som utfördes i produktionen, kostnadskalkyler för de identifierade bristerna samt förbättringsförslag.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÅsa Lundin (Handledare), Nils-Olof Svensson (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • Vattenförbrukning
  • animaliska biprodukter
  • biogas
  • kretslopp
  • hållbar utveckling
  • miljömål

Citera det här

'