Ett skifte inom högre utbildning i Sverige under Covid-19 pandemin
: Skiftets innebörd för campusoch distansstudenters syn på utbildningen och betydelsen av self-efficacy

 • Lisa Dalsgaard

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Till följd av Covid-19 pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer uppstod ett skifte inom högre utbildning i Sverige där campusundervisning ändrades till distansundervisning över en natt. Tidigare forskning, i synnerhet under Covid- 19 pandemin, visar på en generell negativ effekt för campusstudenter. Möjligheter och begränsningar som uppstod under pandemin återspeglas i forskning om att bedriva utbildning på distans, vilket kräver mer planering och anpassning med hänsyn till upplägg, material och pedagogik. Fokus i studierna ligger dock på campusstudenter, varpå ingen empirisk studie har kunnat identifieras som inkluderar distansstudenter. Med utgångspunkt i social cognitive theory och selfefficacy används skiftet som ett teoretiskt begrepp. Studiens syfte är att undersöka om, och i så fall hur skiftet, i samband med Covid-19 pandemin, kommer till uttryck hos förskollärarstudenterna i Sverige. En enkät, utifrån studiens fokusområden: syn på de egna universitetsstudierna, syn på det egna lärandet, syn på sig själv som student, och studieresultat, skickades via e-post till förskollärarstudenter som antogs 2019 till en utbildning på campus eller distans på grundnivå, utan inriktning eller tidigare erfarenhet av arbete i förskolan. Studien använder en inomgrupps- och mellangruppsdesign och för att pröva studiens hypoteser användes de statistiska analyserna: Pearsons bivariata korrelation, t-test för oberoende grupper samt tvåvägs blandad variansanalys (ANOVA). Resultatet visade att skiftet hanterades bättre av campusstudenter med hög self-effiacy än campusstudenter med låg selfefficacy. Resultatet visade även på en negativ effekt för distansstudenterna för tidsperioden innan (2019) och under (2020) pandemin. Detta ledde till en omprövning av skiftets teoretiska innebörd.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnders Eklöf (Handledare), Anna Kemdal Pho (Handledare) & Anette Emilson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Magisterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • skifte
 • self-efficacy
 • social cognitive theory
 • campusstudenter
 • distansstudenter
 • förskollärarutbildning
 • covid-19

Citera det här

'