Ett steg ut i verkligheten: upplevelser av att ha ingått i ett traineeprogram
: En kvalitativ litteraturstudie

 • Alma Franzén
 • Ileana Van Moeffaert

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: I framtiden förväntas en brist på sjuksköterskor samtidigt som nyutexaminerade sjuksköterskor rapporterar att de inte känner sig redo för sin nya yrkesroll. Arbetsgivare kan därför erbjuda nyutexaminerade ett traineeprogram för att göra dem redo för arbetsplatsen. Tidigare forskning visar på ett ökat behov att förstå hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever dessa program, samt en överblick över hur transitionen från student till legitimerad sjuksköterska upplevs. Traineeprogrammen kan förbereda den nyutexaminerade sjuksköterskan för att jobba enligt sjuksköterskans profession och ansvar samt underlättar transitionen från student till legitimerad sjuksköterska.
Syfte: Syftet var att beskriva nyutexaminerade grundutbildade sjuksköterskors upplevelse av att ha ingått i ett traineeprogram inom två år efter examen.
Metod: En kvalitativ litteraturstudie av tolv kvalitativa artiklar och en mixedmethod artikel där det kvalitativa innehållet analyserades med hjälp av Fribergs Fem-stegsmodell.
Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; Att vara självmedveten, Att känna sig ny som sjuksköterska, och Att känna tillhörighet.
Diskussion: Under resultatdiskussion lyfts två huvudfynd fram; Hjälp att känna sig säker i sin nya roll, och Brist på erfarna mentorer. Fynden diskuteras med hjälp av Meleis transitionsteori samt Magnetmodellen. Med hjälp av traineeprogram kan transitionen från student till legitimerad sjuksköterska förenklas och bidra till ökat självförtroende för den nyutexaminerade sjuksköterskan. Litteraturstudien kan användas av sjukhus och andra arbetsplatser för att hjälpa nyutexaminerade att känna sig tryggare, utveckla traineeprogram, samt locka ny arbetskraft.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareErik Piculell (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi (30301)

Nyckelord

 • nyutexaminerade sjuksköterskor
 • traineeprogram
 • upplevelse
 • transition
 • mentorskap
 • kvalitativ litteraturöversikt
 • kvalitativ studie

Citera det här

'