"Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund på vilket samhället vilar" (Karl-Bertil Jonssons julafton)– En studie om psykiskt välmående och arbetslöshet

 • Terese Larsson
 • Christian Smyth

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens huvudsyfte var att undersöka upplevelsen av arbetslöshet och dess påverkan på individens psykiska välmående. Undersökningen avgränsades till att innehålla tre faktorer, vilka antogs, ha en avgörande betydelse för arbetslösas psykiska välmående. Dessa faktorer utgjordes av ekonomisk påfrestning, självkänsla och sociala relationer/stöd. Vidare undersöktes om kön, ålder och arbetslöshetens längd hade någon betydelse för psykiskt välmående. Enkät användes för att undersöka ovanstående. Antalet deltagare i studien var 62 personer vilka samtliga deltog på Arbets- och Utvecklingscenter (AUC) i Hyllie. Multipel regressionsanalys visade att hög ekonomisk påfrestning, låg självkänsla och svaga sociala relationer/stöd hade samband med lågt psykiskt välmående. Vidare visade regressionsanalysen att samband fanns mellan ålder och psykiskt välmående där yngre, 18-25 år, och äldre, 51 år och uppåt, hade sämre psykiskt välmående än de som var i åldersgruppen 26-50 år. Arbetslöshetens längd visade sig också ha betydelse för det psykiska välmåendet. De som varit arbetslösa mer än sex månader hade lägre grad av psykiskt välmående än de som varit arbetslösa kortare tid. Kön hade ingen betydelse för det psykiska välmåendet.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '