”Ett växande problem… med elever som tystnar.”
: En studie om högstadielärares syn på retorik

  • Philip Jönsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Den svenska skolan har sedan 1990-talet riktat ett allt större fokus mot elevers sociala skicklighet och deras förmåga att samspela med andra individer (Olsson Jers, 2010). Trots detta omnämns ordet retorik inte i Skolverkets läroplan för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet 2022. Det är denna observation som denna undersökning utgår ifrån. Syftet med studien var att undersöka högstadielärares uppfattningar och erfarenheter av området retorik. Utifrån syftet skapades följande tre frågeställningar:

Vilken uppfattning har högstadielärare om vad retorik innebär?

Hur uppfattar högstadielärare sin egen undervisning om retorik?

Hur uppfattar högstadielärare elevers förståelse för retorik?
För att svara på undersökningens syfte och frågeställningar användes metoden semistrukturerade intervjuer. Studiens empiriska material består av fyra högstadielärare som undervisar i svenskämnet vid samma skola. Resultatet har analyserats genom fenomenografi och den fenomenografiska analysmodellen. Detta i syfte att skapa en så rättvis bild som möjligt av högstadielärarnas uppfattningar. Resultatet i studien visade att lärarna uppfattar retorik som viktigt och att de erbjuder elever många och olika tillfällen att arbeta med retorik. Lärarna uppfattar också att retorik är någonting som man kan arbeta med i andra ämnen än svenskämnet. Vidare belyser de vikten av att förankra retorikundervisning i relevanta användningsområden. Genom att göra detta utvecklar eleverna en förståelse för omvärlden och respekt för andras åsikter. Sammanfattningsvis belyser studien vikten av att lärare arbetar återkommande med retorik, och att undervisningen förankras i relevanta användningsområden. Detta för att elever ska utveckla respekt för andras åsikter och förståelse för omvärlden.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCamilla Forsberg (Handledare), Christoffer Dahl (Bedömande lärare) & Victoria Johansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • grundskola
  • svenskämnet
  • undervisning
  • lärarperspektiv
  • retorik och fenomenografi

Citera det här

'