Existentiella samtal - När tiden är knapp
: En allmän litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter vid palliativ vård

  • Maria Silvryd
  • Sandra Veberg Petersson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Existentiella samtal om livet och döden blir fundamentala när en person drabbas av obotlig sjukdom och behöver palliativ vård. Världens befolkning ökar och den äldre generationen kommer fortsätta växa till antalet. Detta leder till ett förväntat ökat behov av palliativ vård vilket innebär att sjuksköterskor framgent kommer möta fler patienter i behov av existentiella samtal. Därav är det av vikt att identifiera sjuksköterskors förutsättningar och hinder för att initiera och hålla dessa samtal. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av existentiella samtal vid palliativ vård. Metod: En allmän litteraturstudie som grundar sig på åtta vetenskapliga artiklar. Informationssökningen har skett systematiskt i databaserna Cinahl Complete, PubMed och PsychINFO. De artiklar som svarade på syftet valdes ut och granskades enligt Blomqvist et al. (2016) granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes enligt Fribergs (2022a) femstegsmodell. Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskornas erfarenheter är att de existentiella samtalen är viktiga för patienterna men att det även ger sjuksköterskorna insikter. Samtalen är varierande och det finns omständigheter som både hindrar och främjar sjuksköterskorna från att initiera och hålla i dessa samtal. Diskussion: Kvalitén diskuterades utifrån Shentons (2004) fyra trovärdighetsbegrep; tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och verifierbarhet. Följande tre fynd lyfts fram; Vikten av etablerade relationer, Olika sätt att kommunicera och Tidsbrist som en barriär. Resultatet diskuteras tillsammans med Globala målen, samhällsperspektivet och den personcentrerade teorin McCormack & McCance (2017). Även Bubers etiska teori lyfts fram.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Susanne Lindskov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • palliativ vård
  • sjuksköterska
  • erfarenhet
  • existentiella samtal
  • existentiell kommunikation

Citera det här

'